Studiekosten

Als je je inschrijft voor een studie, betaal je collegegeld.

Welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is, hangt af van een aantal factoren zoals eerder gevolgde opleidingen en de opleiding en de opleidingsvorm die je wilt volgen.

Informatie collegegelden 2024-2025

In de regelgeving wordt gesproken over twee soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld.

Het wettelijk collegegeld

  • Wordt betaald door een student die niet eerder een masteropleiding heeft gehaald (danwel als je voor het eerst een opleiding in onderwijs of zorg volgt) en die voldoet aan de nationaliteitsvereiste. Dit houdt in dat de student de nationaliteit bezit van een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER), de Surinaamse of de Zwitserse nationaliteit heeft, of, onder voorwaarden, de Turkse nationaliteit (op grond van het Associatiebesluit 1/80). Studenten vallen ook onder de nationaliteitsvereiste als ze een familielid zijn van in Nederland wonende EU-burgers die niet de EER-nationaliteit hebben of als ze een verblijfsvergunning bezitten op basis waarvan ze in aanmerking komen voor studiefinanciering. De student woont in Nederland, België, Luxemburg of een van de Bondsstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen of Bremen van de Bondsrepubliek Duitsland.
  • Wordt voor de voltijdopleidingen vastgesteld door het ministerie OCW.
  • Wordt voor de deeltijdopleidingen vastgesteld door de hogeschool met als wettelijk minimum € 1.240,- en wettelijk maximum het voltijdcollegegeldtarief € 2.143,-.

Het instellingscollegegeld

Voor een tweede bachelor- of masteropleiding geldt sinds 2010 dat je geen wettelijk collegegeld maar een instellingscollegegeld betaalt. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van bestuur en kan variëren per opleiding of groep studenten. Bij de vaststelling spelen de opleidingskosten en de overheidsfinanciering een rol. Het instellingscollegegeld mag niet lager zijn dan het wettelijk collegegeld. Bij aanpassing van het instellingscollegegeld wordt vooraf het advies van de medezeggenschapsraad gevraagd. Er is één uitzondering op deze regeling. Dit geldt als je met je tweede opleiding bent begonnen terwijl je de eerste opleiding nog niet had afgerond. In dat geval betaal je collegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld.

Bedragen studiejaar 2024-2025

Wettelijk collegegeld
Deeltijd collegegeld € 2.530,-

Instellingscollegegeld
Instellingscollegegeld € 7.500,-

Aan de vaststelling van dit collegegeld kun je geen rechten ontlenen. De instelling behoudt zich het recht voor het collegegeld aan te passen indien wet- en regelgeving daartoe verplicht. 

Betalingsmogelijkheden

De betaling van het collegegeld wordt via StudieLink geregeld. Driestar hogeschool maakt voor de incasso van het collegegeld gebruik van een digitale machtiging in StudieLink.

Het collegegeld mag op twee manieren worden voldaan:

  1. Je machtigt Driestar educatief het bedrag in één keer van je rekening af te schrijven. Het bedrag wordt dan eind september (of zo snel mogelijk daarna) van de rekening afgeschreven.
  2. Je machtigt Driestar educatief het bedrag in tien termijnen van je rekening af te schrijven. In dat geval ben je €21,- administratiekosten verschuldigd. Dit wordt geïncasseerd bij de 1e termijn. De bedragen worden vanaf eind september elke maand van je rekening afgeschreven t/m eind juni.

Betaling door werkgever

Betaalt een bedrijf/werkgever namens jou het collegegeld? Dan heb je de mogelijkheid een factuur aan te vragen die rechtstreeks door jouw werkgever wordt voldaan. Je blijft als student zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van het collegegeld. Wanneer jouw werkgever niet tijdig betaalt, word jij als student daarop aangesproken.

Overige studiekosten

  • Kosten boeken: Als je al je boeken nieuw koopt, ben je ongeveer 600 euro per jaar kwijt aan boeken.
  • Tweedaagse: Als start van het eerste jaar is er een tweedaagse. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 200 euro.
  • Internationale studiereis: In het tweede jaar is er een internationale studiereis die door de studenten zelf georganiseerd wordt. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de bestemming. Deze zullen ongeveer 750 euro bedragen.